Rodzaje i zasady uzyskiwania Certyfikatów Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii

1. Certyfikat Sekcji USG PTG w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w Położnictwie i Ginekologii (podstawowy).

Aby uzyskać ww. certyfikat należy zgromadzić 140 punktów Sekcji USG PTG oraz uczestniczyć w jednych warsztatach praktycznych organizowanych pod patronatem Sekcji USG PTG.
Certyfikat jest ważny przez 4 lata (od stycznia 2011r).

Aktualizacja: obejmuje uzyskanie 70 punktów Sekcji USG PTG oraz 1 warsztaty praktyczne – do jednego roku po wygaśnięciu ważności certyfikatu.
                       Powyżej 1 roku po wygaśnięciu ważności certyfikatu – 140 punktów Sekcji USG PTG oraz 1 warsztaty praktyczne.

2. Certyfikat oceny serca płodu Sekcji USG PTG.

Warunkiem uzyskania certyfikatu specjalistycznego jest posiadanie certyfikatu podstawowego Sekcji USG PTG. Aby uzyskać ww. certyfikat należy:

 • zgromadzić łącznie 220 punktów Sekcji USG PTG (w tym 140 za certyfikat podstawowy),
 • uczestniczyć w 2 warsztatach praktycznych organizowanych pod patronatem Sekcji USG PTG, w tym w 1 specjalistycznych z echokardiografii płodowej,
 • odbyć kurs z zakresu echokardiografii płodowej zakończony egzaminem pisemnym organizowany przez Sekcję USG PTG,
 • należy udokumentować rozpoznanie co najmniej 2 wad serca. Weryfikacja odbywać się będzie na podstawie nadesłanych przez kandydata zdjęć i klipów mulitmedialnych prezentujących wady serca płodu, potwierdzonych przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Przyznanie certyfikatu odbywa się na posiedzeniu Zarządu Sekcji USG PTG (termin wiosna/jesień). Certyfikat jest ważny 4 lata (od 2012 roku).

Aktualizacja: obejmuje uzyskanie 110 punktów Sekcji USG PTG oraz 1 warsztaty specjalistyczne – do jednego roku po wygaśnięciu ważności certyfikatu.
                       Powyżej 1 roku po wygaśnięciu ważności certyfikatu obowiązują zasady podstawowe.

3. Certyfikat badań dopplerowskich Sekcji USG PTG.

Warunkiem uzyskania certyfikatu specjalistycznego jest posiadanie certyfikatu podstawowego Sekcji USG PTG.

Aby uzyskać ww. certyfikat należy:

 • zgromadzić łącznie 220 punktów Sekcji USG PTG (w tym 140 za certyfikat podstawowy),
 • uczestniczyć w 2 warsztatach praktycznych organizowanych pod patronatem Sekcji USG PTG, w tym w 1 specjalistycznych z badań dopplerowskich. 
 • odbyć kurs z zakresu badań dopplerowskich zakończony egzaminem pisemnym organizowany przez Sekcję USG PTG.

Należy udokumentować rozpoznanie co najmniej po 2 nieprawidłowości w przepływach w naczyniach: tętnicy pępowinowej, tętnicy macicznej oraz przewodzie żylnym. Weryfikacja odbywać się będzie na podstawie nadesłanych przez kandydata fotografii lub plików/klipów mulitmedialnych obrazujących nieprawidłowe spektra przepływu, potwierdzone przez kierownika jednostki organizacyjnej. Przyznanie certyfikatu odbywa się na posiedzeniu Zarządu Sekcji USG PTG (termin wiosna/jesień).

Certyfikat jest ważny 4 lata (od 2012 roku).

Aktualizacja: obejmuje uzyskanie 110 punktów Sekcji USG PTG oraz 1 warsztaty specjalistyczne – do jednego roku po wygaśnięciu ważności certyfikatu.
                       Powyżej 1 roku po wygaśnięciu ważności certyfikatu obowiązują zasady podstawowe.

4. Certyfikat badań prenatalnych Sekcji USG PTG.

Warunkiem uzyskania certyfikatu specjalistycznego jest posiadanie certyfikatu podstawowego Sekcji USG PTG.

Aby uzyskać ww. certyfikat należy:

 • zgromadzić łącznie 220 punktów Sekcji USG PTG (w tym 140 za certyfikat podstawowy),
 • uczestniczyć w 2 warsztatach praktycznych organizowanych pod patronatem Sekcji USG PTG, w tym w 1 specjalistycznych z badań prenatalnych,
 • odbyć kurs z zakresu diagnostyki prenatalnej zakończony egzaminem pisemnym organizowany przez Sekcję USG PTG,
 • należy udokumentować rozpoznanie co najmniej 2 przypadków aberracji chromosomowych potwierdzonych w badaniach inwazyjnych. Weryfikacja odbywać się będzie na podstawie nadesłanych przez kandydata fotografii lub plików/klipów mulitmedialnych obrazujących objawy ultrasonograficzne aberracji chromosomowych oraz potwierdzenie rozpoznania w badaniu inwazyjnym, potwierdzone przez kierownika jednostki organizacyjnej. 

Przyznanie certyfikatu odbywa się na posiedzeniu Zarządu Sekcji USG PTG (termin wiosna/jesień).

Certyfikat jest ważny 4 lata (od 2012 roku).

Aktualizacja: obejmuje uzyskanie 110 punktów Sekcji USG PTG oraz 1 warsztaty specjalistyczne – do jednego roku po wygaśnięciu ważności certyfikatu.
                       Powyżej 1 roku po wygaśnięciu ważności certyfikatu obowiązują zasady podstawowe.

 

5. Certyfikat diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego Sekcji USG PTG

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest ukończenie kursu podstawowego i zaawansowanego w zakresie ultrasonograficznej diagnostyki piersi, zaliczenie egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz uzupełnienie logbook'a. Szczegółowo zasady opisane w zakładce dotyczącej szkoleń z zakresu ultrasonografii gruczołu piersiowego.

Przyznanie certyfikatu odbywa się na posiedzeniu Zarządu Sekcji USG PTG (termin wiosna/jesień).

Certyfikat jest ważny 4 lata (od 2015 roku).

Aktualizacja:  udział w 1 kursie przypominającym (będą one organizowane 2x/rok począwszy od 2019 roku)

 

 

 

Terminy kursów  i  warsztatów do  certyfikatów badań prenatalnych,  oceny  serca płodu,  badań  dopplerowskich i diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego będą ustalane w kalendarzu rocznym  i  ogłoszone na  stronie Sekcji USG PTG.

UWAGI:

 1. Wymagane 140 pkt  należy zebrać w okresie 4 lat.
 2. Warsztaty praktyczne z USG dopplerowskiego, USG prenatalnego oraz echokardiografii płodowej są również uznawane do certyfikatu podstawowego.
 3. Certyfikat Sekcji Ultasonografii PTG mogą uzyskać osoby, które skończyły minimum trzeci rok specjalizacji.
 4. Po zebraniu kompletu wymaganych punktów prosimy przesłać:
  • kserokopie ceryfikatów z kursów i warsztatów,
  • potwierdzenie otwarcia specjalizacji lub kserokopię dyplomu specjalizacyjnego (ewentualnie pieczątkę lekarską ze stopniem specjalizacji)
  • informacją na jaki adres ma zostać przesłany Certyfikat Sekcji USG
  • ewentualną informację dotyczącą tytułu naukowego, który ma być na certyfikacie

na adres:
Sekretariat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
ul. Polna 33
60-535 Poznań